Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.417

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199 oraz z 2020 r. poz. 1177) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1:
a)
po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole - załącznik nr 2b do rozporządzenia;",

b)
w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole - załącznik nr 10b do rozporządzenia.";

2)
po załączniku nr 2a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
po załączniku nr 10a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 10b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W GABINECIE DENTYSTYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W SZKOLE

Tabela nr 1

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9- CMWarunki realizacji świadczeń
1234
1Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)23.0101Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym.
2Badanie lekarskie kontrolne23.0102Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał.
3Konsultacja specjalistyczna23.0105Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
4Badanie żywotności zęba23.02Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
5Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych23.0301Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

6Znieczulenie miejscowe powierzchniowe23.0401Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
7Znieczulenie miejscowe nasiękowe23.0402Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
8Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne23.0403Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
9Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb23.1101Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
10Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi23.1105
11Opatrunek leczniczy w zębie stałym23.1106
12Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni23.1502
13Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach23.1503
14Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach23.1504
15Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach23.1505
16Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1201
17Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem23.1202
18Ekstyrpacja przy życiowa miazgi23.1206Świadczenie - za każdy kanał.
19Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba23.1209Świadczenie - za każdy kanał.
20Czasowe wypełnienie kanału23.1306Świadczenie - za każdy kanał.
21Wypełnienie kanału23.1307Świadczenie - za każdy kanał.
22Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem kanału ze zgorzelą miazgi23.1311Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
23Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego23.1601Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
24Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku23.1604Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
25Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej23.1605Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
26Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia23.1607Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
27Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą23.1615
28Usunięcie zęba jednokorzeni owego23.1701Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
29Usunięcie zęba wielokorzeniowego23.1702Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
30Chirurgiczne usunięcie zęba23.17Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
31Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem23.1809
32Założenie opatrunku chirurgicznego23.1815
33Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem23.2001Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
34Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk23.2205Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
35Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy23.2210
36Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci23.06Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia.
37Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb23.1003Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.
38Lakierowanie zębów 1/4 luku zębowego23.1006Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał - za każdą 1/4 luku zębowego.
39Impregnacja zębiny23.1008Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb.
40Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego23.1108Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.
41Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych23.1507Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.
42Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa23.1508Świadczenie dotyczy zębów stałych.
43Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym23.1107
44Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1203
45Amputacja przyżyciowa miazgi23.1204Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach.
46Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem23.1205Świadczenie - za każdy kanał.
47Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem23.1208Świadczenie - za każdy kanał.
48Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego23.1210Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.
49Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów23.1308Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
50Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów23.1309Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
51Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi23.1312Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
52Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów23.1602Świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
53Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów23.0107Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w okresie pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
54Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:23.1314Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu udzielania świadczeń;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;23.13141
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;23.13142
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów,23.13143
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA - inne.23.13149
55Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych23.0302Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.

Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć do dokumentacji medycznej pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

56Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem23.0304Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęcia do dokumentacji medycznej pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

1Personel
1.1Lekarz dentysta lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej
2Miejsce udzielania świadczeń
2.1Gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole
3Sprzęt i wyposażenie
3.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
3.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
3.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
3.4Mieszalnik do amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19. ROKU ŻYCIA UDZIELANYCH W GABINECIE DENTYSTYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W SZKOLE

Tabela nr 1

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

Lp.Termin badania (wiek dziecka)Nazwa świadczenia gwarantowanegoKod świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM lub ICD-9-PLWarunki realizacji świadczeń
12345
16. miesiąc życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia23.10091. Wizyta kontrolna z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

29. miesiąc życiaProfilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9. miesiącu życia23.10101. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.

2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

312. miesiąc życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 12. miesiącu życia

23.10111. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).

3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

42. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 2. roku życia

23.10121. Wizyta adaptacyjna.

2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.

3. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).

4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie luku oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposobu zwierania się siekaczy;

3) toru oddychania;

4) sposobu układania dziecka do snu;

5) sposobu karmienia;

6) występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.

5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków.

6. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

54. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 4. roku życia

23.10131. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;

2) sposobu zwierania siekaczy;

3) toru oddychania;

4) występowania nawyków.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu

pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

65. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 5. roku życia

23.10141. Wizyta adaptacyjna - przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) liczby zębów;

2) sposobu zwierania się siekaczy oraz przebiegu linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;

3) występowania nawyków;

4) starcia powierzchni żujących mlecznych trzonowców;

5) sposobu kontaktu kłów.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie

sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

76. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia

23.10151. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej).

3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:

1) typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);

2) sposobu zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle'a;

3) występowania nawyków ustnych;

4) starcia powierzchni żujących zębów mlecznych.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji

nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.

W uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny luk zębowy nadmiernie ku tyłowi.

5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

87. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 7. roku życia

23.10161. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

910. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia

23.10171. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i puw* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.
1012. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 12. roku życia

23.10181. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1113. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 13. roku życia

23.10191. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1216. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 16. roku życia

23.10201. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

1319. rok życiaProfilaktyczne

świadczenie

stomatologiczne dla dziecka w 19. roku życia

23.10211. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.

2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.

3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:

1) wyraźnego zniekształcenia lub

2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.

Objaśnienia:

* Wskaźnik intensywności próchnicy puw/PUW - suma zębów z próchnicą usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy.

** Wskaźnik ortodontycznych potrzeb leczniczych (index of orthodontic treatment needs).

Tabela nr 2

Warunki realizacji profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

1Personel
1.1Lekarz dentysta lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej
2Miejsce udzielania świadczeń
2.1Gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole
3Sprzęt i wyposażenie
3.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny - w miejscu udzielania świadczeń
3.2Lampa polimeryzacyjna - w miejscu udzielania świadczeń
3.3Skaler - w miejscu udzielania świadczeń
3.4Mieszalnik do amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401 oraz z 2021 r. poz. 97 i 159.