Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1941

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.) w załączniku nr 4 do rozporządzenia po lp. 55 dodaje się lp. 56 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem ust. 2 w kolumnie 4 w części "Organizacja udzielania świadczeń" w lp. 56 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

56Elektrochemioterapia (ECT) - brak koduWymagania formalneOddział szpitalny o profilu:

1) onkologia kliniczna albo

2) chirurgia ogólna lub chirurgia onkologiczna, lub chirurgia szczękowo - twarzowa, lub otorynolaryngologia, lub dermatologia i wenerologia - zapewniając nadzór lekarza onkologii klinicznej.

Personel1) lekarze: specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej - równoważnik co najmniej

i etatu;

2) pielęgniarki - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.

Wyposażenie w sprzęt

i aparaturę medyczną

Urządzenie do elektroporacji tkanek umożliwiające zastosowanie elektroporacji z zastosowaniem impulsów elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia.
Warunki kwalifikacji do świadczeniaDo świadczenia elektrochemioterapii kwalifikuje się świadczeniobiorców, u których występują nieresekcyjne zmiany nowotworowe w powłokach ciała (skóra lub tkanka podskórna) - zarówno pierwotne nowotwory skóry (raki i czerniaki), jak i przerzuty innych nowotworów do skóry lub tkanki podskórnej niekwalifikujące się do innej terapii w powłokach ciała, zgodnie z następującymi rozpoznaniami:

1) C00.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej);

2) C00.1 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej);

3) C00.2 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona);

4) C00.3 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej);

5) C00.4 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej);

6) C00.5 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna);

7) C00.6 Nowotwór złośliwy (spoidło wargi);

8) C00.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi);

9) C00.9 Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona);

10) C01 Nowotwór złośliwy nasady języka;

11) C02.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka);

12) C02.1 Nowotwór złośliwy (brzeg języka);

13) C02.2 Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka);

14) C02.3 Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona);

15) C02.4 Nowotwór złośliwy (migdałek językowy);

16) C02.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka);

17) C02.9 Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony);

18) C03.0 Nowotwór złośliwy (dziąsło górne);

19) C03.1 Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne);

20) C03.9 Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone);

21) C04.0 Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej);

22) C04.1 Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej);

23) C04.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej);

24) C04.9 Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone);

25) C05.0 Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde);

26) C05.1 Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie);

27) C05.2 Nowotwór złośliwy (języczek);

28) C05.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego);

29) C05.9 Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone);

30) C06.0 Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka);

31) C06.1 Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej);

32) C06.2 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa);

33) C06.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych

i nieokreślonych części jamy ustnej);

34) C06.9 Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona);

35) C14.0 Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym);

36) C14.2 Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy Waldeyera);

37) C14.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła);

38) C43.0 Czerniak złośliwy wargi;

39) C43.1 Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka;

40) C43.2 Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego;

41) C43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy;

42) C43.4 Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi;

43) C43.5 Czerniak złośliwy tułowia;

44) C43.6 Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem;

45) C43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem;

46) C43.8 Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice;

47) C43.9 Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony;

48) C50.0 Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej);

49) C50.1 Nowotwór złośliwy (centralna część sutka);

50) C50.2 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka);

51) C50.3 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka);

52) C50.4 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka);

53) C50.5 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka);

54) C50.6 Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka);

55) C50.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka);

56) C50.9 Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony).

Organizacja udzielania świadczeń1. Do świadczenia kwalifikuje wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą:

1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej;

2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej;

3) lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii;

4) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i reanimacji.

2. Ośrodek realizujący świadczenie posiada udokumentowane doświadczenie w stosowaniu elektrochemioterapii (ECT), którego wskaźnikiem jest wykorzystanie ECT

w leczeniu przynajmniej 40 pacjentów rocznie - potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej.

3. Ośrodek realizujący świadczenie zapewnia możliwość postępowania z wykorzystaniem leczenia chirurgicznego, leczenia systemowego oraz świadczeń w zakresie radioterapii.

4. OAilT - w lokalizacji.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).