Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2396

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Świadczeniodawca bierze pod uwagę zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które zostały ogłoszone na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy.

4. Do określania świadczeń, o których mowa w § 4, w przypadku chorób rzadkich stosuje się także rozpoznania opisane numerami ORPHA.";

2)
w § 5:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wizyta fizjoterapeutyczna, o której mowa w § 4 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i pkt 2 lit. b tiret pierwsze, w zależności od etapu postępowania fizjoterapeutycznego obejmuje co najmniej jedną z poniższych czynności:

1) zaplanowanie postępowania fizjoterapeutycznego;

2) ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy przed rozpoczęciem fizjoterapii;

3) badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie konieczne do ustalenia planu fizjoterapii lub postępowania fizjoterapeutycznego;

4) końcową ocenę i opis stanu funkcjonalnego świadczeniobiorcy po zakończeniu fizjoterapii;

5) udzielenie świadczeniobiorcy zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Świadczeniodawca realizujący skierowanie na cykl zabiegów, po ukończonym cyklu zabiegów, przekazuje, bezpośrednio albo za pośrednictwem świadczeniobiorcy, lekarzowi wystawiającemu to skierowanie informację przedstawioną w postaci papierowej albo elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza do dokumentacji medycznej.";

3)
w załączniku nr 1:
a)
w lp. 1 w lit. b w tiret drugim "zabieg fizjoterapeutyczny" w kolumnie 3:
w ust. 3 w pkt 2 w lit. a wyrazy "osobę prowadzącą fizjoterapię" zastępuje się wyrazem "fizjoterapeutę",
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Inne warunki:

1) skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący lekarzem specjalistą w dziedzinie (w przypadku skierowań na cykl zabiegów dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista w dziedzinie dziecięcej): rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

2) świadczeniobiorca jest obowiązany zarejestrować skierowanie, o którym mowa w pkt 1, w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia;

3) skierowanie, o którym mowa w pkt 1, zawiera:

a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) rozpoznanie w języku polskim,

d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

f) pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia;

4) w przypadku skierowania, o którym mowa w pkt 1, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów;

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem, o którym mowa w pkt 4, i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.",

b)
w lp. 2 w lit. b w tiret drugim "zabieg fizjoterapeutyczny" w kolumnie 3 w ust. 3:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) skierowanie na cykl zabiegów zawiera:

a) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) rozpoznanie w języku polskim,

d) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

e) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,

f) pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania;",

dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) w przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu skierowanie na cykl zabiegów może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów;

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem, o którym mowa w pkt 4, i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.",

c)
użyte w lp. 3 w lit. a w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 5, ust. 2 i ust. 3 w pkt 3, w lit. b w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6, ust. 2, w lit. c w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6, w lit. d w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 8 i w lit. f w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz w lp. 4 w lit. a w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 i ust. 3, w lit. b w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 8 i ust. 2 i w lit. c w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 5 i ust. 3 wyrazy "osoba prowadząca fizjoterapię" zastępuje się wyrazem "fizjoterapeuta".
1. 
Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawione zgodnie z lp. 1 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz skierowanie na fizjoterapię w warunkach domowych wystawione zgodnie z lp. 2 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezrealizowane do tego dnia zachowuje ważność i może być realizowane po tym dniu.
2. 
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wiążące dla fizjoterapeuty w zakresie określenia zleconych zabiegów, okolicy ciała, strony ciała (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.
3. 
W przypadku skierowania, o którym mowa w ust. 1, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, zmiana w zakresie zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych może nastąpić po konsultacji z tym lekarzem i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).