Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2376

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 oraz z 2018 r. poz. 2012 i 2013) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) opiekun medyczny - osoba, która:

a) rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub

b) rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz uzyskała świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny, lub

c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny;",

b) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) sekretarka medyczna - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i realizuje zadania zlecone przez lekarza, w tym związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.";

2) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) świadczenia scharakteryzowane:

a) procedurami medycznymi określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) rozpoznaniami określonymi w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) rozpoznaniami opisanymi numerami ORPHA, w przypadku chorób rzadkich;",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Świadczeniodawca może wziąć pod uwagę zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które zostały ogłoszone na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy.";

3) w § 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia może, w celu zapewnienia właściwej opieki oraz organizacji pracy, zatrudnić:

1) opiekuna medycznego;

2) ratownika medycznego;

3) sekretarkę medyczną.

7. Liczba i kwalifikacje personelu, o którym mowa w ust. 6, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:

1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;

2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;

3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.";

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w lp. 36 w części:
"Zakres świadczenia" w kolumnie nr 4:
-- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) leczenie zachowawcze lub inwazyjne, lub diagnostyka inwazyjna zawału serca zgodnie z warunkami realizacji świadczeń określonymi w części I lp. 24 załącznika nr 3 i lp. 7 załącznika nr 4, zwanych dalej "świadczeniami szpitalnymi", obejmujące zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta ukończenie procesu rewaskularyzacji naczyń wieńcowych; w przypadku konieczności wynikającej ze stanu klinicznego pacjenta - zabieg kardiochirurgiczny;",

-- w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"wizyta koordynująca (kontrolna) w terminie do 14 dni od wypisu z oddziału, w ramach której są wykonywane:",

"Pozostałe wymagania" w kolumnie nr 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Świadczeniodawca realizujący świadczenie mierzy i ocenia następujące wskaźniki:

1) odsetek pacjentów, którzy ukończyli rehabilitację kardiologiczną, oraz powody rezygnacji z rehabilitacji kardiologicznej [%];

2) odsetek pacjentów, u których przeprowadzono pełną rewaskularyzację, oraz powody niewykonania pełnej rewaskularyzacji;

3) odsetek pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory <35%, u których implantowano właściwy system ICD lub CRT-D, oraz powody niewykonania implantacji;

4) odsetek pacjentów, którzy rzucili palenie [%] - potwierdzone testem;

5) odsetek pacjentów ze stężeniem LDL <1,8 mmol/l [<70 mg%] [%];

6) odsetek pacjentów z ciśnieniem tętniczym <140/90 mmHg [%];

7) odsetek pacjentów z poziomem hemoglobiny glikowanej <7% lub stężeniem glukozy na czczo <7,0 mmol/l [<126 mg%] [%];

8) odsetek pacjentów ze wskaźnikiem BMI <30 kg/m2 [%].",

b) dodaje się lp. 45 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

45Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA1/BRCA2Wymagania formalne1. Świadczeniodawca posiada w strukturze podmiotu leczniczego w lokalizacji:

1) oddział o profilu ginekologia onkologiczna;

2) blok operacyjny;

3) OAiT.

2. Świadczeniodawca udziela świadczenia świadczeniobiorcy, który spełnia warunki kwalifikacji do świadczenia, bez względu na jego wiek.

Warunki kwalifikacji do świadczenia1. Świadczenie jest udzielane świadczeniobiorcy z rozpoznaniem patogennej mutacji konstytucyjnej w genach BRCA1/BRCA2, który wyraził świadomą zgodę na zabieg

i względem którego pozytywną opinię w sprawie zasadności wykonania zabiegu wyraził wielodyscyplinarny zespół.

2. Kwalifikacja może nastąpić wyłącznie na podstawie wyniku badania genetycznego stwierdzającego obecność mutacji patogennej BRCA1/BRCA2, potwierdzonego

w badaniu materiału biologicznego z drugiego niezależnego pobrania.

Zakres świadczeniaŚwiadczenie obejmuje:

1) procedurę profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów;

2) znieczulenie do zabiegu;

3) opiekę przed- i pooperacyjną.

PersonelW trakcie zabiegu:

1) dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii onkologicznej, z których każdy przeprowadził co najmniej 50 samodzielnych procesów leczniczych (każdy z zakresu ginekologii onkologicznej) w okresie ostatnich 24 miesięcy, lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, z których każdy przeprowadził co najmniej 50 samodzielnych procesów leczniczych (każdy z zakresu ginekologii onkologicznej) w okresie ostatnich 24 miesięcy;

3) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub posiadająca co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w instrumentowaniu do zabiegów;

4) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii;

5) pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Zapewnienie realizacji badańHistopatologiczne badanie śródoperacyjne - dostęp.
Organizacja udzielania świadczeń1. Do świadczenia kwalifikuje wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzi: psycholog, lekarz specjalista z dziedziny genetyki klinicznej, lekarz specjalista z dziedziny onkologii klinicznej oraz lekarz specjalista z dziedziny chirurgii onkologicznej lub ginekologii onkologicznej.

2. Wielodyscyplinarny zespół kwalifikujący do świadczenia, przy ocenie wieku, w jakim należy wykonać świadczenie profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów, bierze pod uwagę:

1) typ mutacji;

2) preferencje świadczeniobiorcy kwalifikowanego do świadczenia;

3) plany prokreacyjne świadczeniobiorcy kwalifikowanego do świadczenia;

4) wywiad rodzinny.

3. Wielodyscyplinarny zespół kwalifikujący do świadczenia wydaje opinię w oparciu o:

1) wynik badania rezonansu magnetycznego piersi oraz jajników i jajowodów (nie starszy niż 12 miesięcy);

2) oznaczenie antygenu CA125 (nie starsze niż 6 miesięcy).

4. Wielodyscyplinarny zespół podczas posiedzenia przeprowadza rozmowę

ze świadczeniobiorcą kwalifikowanym do świadczenia, celem wydania opinii w sprawie zasadności wykonania zabiegu, mając na względzie preferencje świadczeniobiorcy kwalifikowanego do świadczenia.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).