Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2013

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 oraz z 2018 r. poz. 2012) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I "Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi":
a) po poz. 00.662 dodaje się poz. 00.663 w brzmieniu:
00.663Wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych
b) po poz. 11.71 dodaje się poz. 11.73 w brzmieniu:
11.73Protezowanie rogówki (keratoprotezowanie)
c) uchyla się poz. 43.7,
d) po poz. 43.7 dodaje się poz. 43.71, 43.72 i 43.79 w brzmieniu:
43.71Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Roux-en gastric bypass
43.72Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Mini gastric bypass
43.79Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym - inne
e) po poz. 43.81 dodaje się poz. 43.82 w brzmieniu:
43.82Rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy)
f) po poz. 56.97 dodaje się poz. 56.981 w brzmieniu:
56.981Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu
g) po poz. 58.94 dodaje się poz. 58.981 w brzmieniu:
58.981Wprowadzenie protezy metalowej do cewki moczowej
h) po poz. 86.95 dodaje się poz. 86.961 w brzmieniu:
86.961Neuromodulacja krzyżowa
i) poz. 86.96 otrzymuje brzmienie:
86.969Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji
j) uchyla się poz. brak kodu w brzmieniu:
brak koduŚwiadczenia w leczeniu otyłości w przypadku otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczona metodami zabiegowymi
2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w lp. 7 w kolumnie 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) 00.663 Wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych",

b) dodaje się lp. 40-44 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

40Protezowanie rogówki

(keratoprotezowanie)

Wymagania formalneOddział o profilu okulistyka lub oddział o profilu okulistyka dla dzieci.
Warunki kwalifikacji do świadczeniaDo świadczenia kwalifikowani są pacjenci z obuoczną ślepotą rogówkową:

1) po kilkukrotnych przeszczepieniach rogówki, u których dochodzi do ponownych odrzutów;

2) z zespołem Stevensa-Jonsona;

3) ze schorzeniami o charakterze autoagresywnym.

Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia zabiegu są:

1) hipotonia gałki ocznej;

2) niekontrolowana jaskra;

3) ciężkie uszkodzenia nerwu wzrokowego i siatkówki nierokujące poprawy.

PersonelW trakcie zabiegu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 50 zabiegów samodzielnego przeszczepienia drążącego rogówki;

2) pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.

Organizacja udzielania świadczeńZabieg może być połączony z chirurgią zaćmy.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąW lokalizacji:

1) pachymetr;

2) topograf rogówkowy;

3) specjalistyczne instrumentarium mikrochirurgiczne do protezowania rogówki;

4) aparatura do badań elektrofizjologicznych (VEP);

5) aparat OCT przedniego odcinka oka.

Zapewnienie realizacji badańBadania biochemiczne - dostęp.
41Wprowadzenie protezy metalowej do moczowoduWymagania formalneW lokalizacji:

1) oddział szpitalny o profilu urologia;

2) pracownia endoskopowa dróg moczowych;

3) pracownia radiologiczna.

Warunki kwalifikacji do świadczeniaDo świadczenia kwalifikowani są pacjenci z następującymi rozpoznaniami, u których wcześniejsze interwencje były nieskuteczne:

1) N13.1 Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej;

2) N13.5 Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonercza;

3) N29.8 Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej;

4) Q62.1 Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu;

5) S37.1 Uraz moczowodu.

PersonelW trakcie zabiegu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 100 zabiegów endoskopowych dróg moczowych rocznie;

2) pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.

42Wprowadzenie protezy metalowej do cewki moczowejWymagania formalneW lokalizacji:

1) oddział szpitalny o profilu urologia;

2) pracowania endoskopowa dróg moczowych;

3) pracowania radiologiczna.

Warunki kwalifikacji do świadczeniaDo świadczenia kwalifikowani są pacjenci z następującymi rozpoznaniami, u których wcześniejsze interwencje były nieskuteczne:

1) C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego;

2) N35.0 Pourazowe zwężenie cewki moczowej;

3) N35.1 Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej;

4) N35.8 Inne zwężenie cewki moczowej;

5) N35.9 Zwężenie cewki moczowej, nieokreślone;

6) N40 Rozrost gruczołu krokowego.

PersonelW trakcie zabiegu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 100 zabiegów endoskopowych dróg moczowych rocznie;

2) pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.

4386.961 Neuromodulacja krzyżowaWymagania formalneOddział o profilu urologia lub oddział o profilu położnictwo i ginekologia.
Warunki kwalifikacji do świadczeniaDo świadczenia kwalifikowani są pacjenci powyżej 18 roku życia, po niepowodzeniu terapii standardowej, z następującymi rozpoznaniami:

1) nadreaktywność pęcherza moczowego;

2) niedoczynność mięśnia wypieracza.

PersonelW trakcie zabiegu:

1) lekarz specjalista w dziedzinie urologii lub położnictwa i ginekologii, mający udokumentowane:

a) doświadczenie w leczeniu pacjentów z nadreaktywnością pęcherza moczowego lub niedoczynnością mięśnia wypieracza oraz

b) przeszkolenie w przeprowadzaniu zabiegów neuromodulacji krzyżowej - potwierdzone przez właściwego konsultanta krajowego lub wojewódzkiego;

2) pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.

44Chirurgiczne leczenie otyłości

43.71 Częściowe wycięcie

żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Roux-en gastric bypass

43.72 Częściowe wycięcie

żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Mini gastric bypass

43.82 Rękawowa resekcja

żołądka (sleeve gastrectomy)

44.95 Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka

44.96 Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa

Wymagania formalneOddział o profilu chirurgia ogólna lub oddział o profilu chirurgia dziecięca.
Warunki kwalifikacji do świadczenia1.Świadczenie udzielane jest pacjentom z następującymi rozpoznaniami:
1) E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii;

2) E66.1 Otyłość polekowa;

3) E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową;

4) E66.8 Inne postacie otyłości;

5) E66.9 Otyłość, nieokreślona.

2.Do świadczenia kwalifikowane są:

1) osoby powyżej 18 roku życia, u których wskaźnik BMI wynosi ≥ 40 albo ≥ 35 w sytuacji występowania chorób towarzyszących, w przypadku których wywołany chirurgicznie ubytek masy ciała spowoduje ich poprawę lub ustąpienie, zidentyfikowanych następującymi rozpoznaniami:

a) E11.2 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi),

b) E11.3 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi),
c) E11.4 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi),
d) E11.5 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia
obwodowego),
e) E11.6 Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłaniami),
f) E11.7 Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami),
g) I11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca,
h) I11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca,
i) I12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek,
j) I12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek,
k) I13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca,
l) I13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek,
m) I13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca, jak i niewydolnością nerek,
n) I13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona,
o) G47.3 Bezdech senny;
2) dzieci i młodzież, u których spełnione są łącznie następujące kryteria:
a) wykazano cechy kostnej i rozwojowej dojrzałości,
b) wskaźnik BMI wynosi ≥ 40,
c) występuje co najmniej jedna choroba towarzysząca,
d) zrealizowano co najmniej 6-miesięczne zachowawcze leczenie otyłości.
3.Przed skierowaniem na zabieg operacyjny należy przeprowadzić leczenie zachowawcze.
4.Przed skierowaniem na zabieg operacyjny należy wykluczyć:
1) niemożność lub niechęć do pozostawania pod kontrolą lekarza i uczestniczenia w długotrwałej obserwacji pooperacyjnej;
2) nieustabilizowane zaburzenia psychiczne, ciężką depresję i zaburzenia osobowości; nie dotyczy to sytuacji, gdy leczenie operacyjne zaleca psychiatra specjalizujący się w pracy z pacjentami otyłymi;
3) uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków;
4) choroby bezpośrednio zagrażające życiu;
5) choroby nieuleczalne prowadzące do wyniszczenia;
6) choroby endokrynologiczne stanowiące podłoże dla otyłości;
7) ciężkie zaburzenia krzepnięcia;
8) niezdolność do samodzielnego funkcjonowania i brak możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny lub opieki społecznej.
Personel1. Opieka przed- i pooperacyjna:
1) lekarz specjalista w dziedzinie:
a) chirurgii lub chirurgii ogólnej, mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 20 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości - w przypadku leczenia osób dorosłych lub
b) chirurgii dziecięcej mający udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 20 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości - w przypadku leczenia dzieci i młodzieży
- równoważnik co najmniej 1 etatu;
2) osoba planująca dietę - równoważnik co najmniej 0,5 etatu;
3) fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 0,5 etatu.
2.W trakcie zabiegu:
1) dwóch lekarzy mających udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 20 zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości, w tym co najmniej jeden lekarz specjalista w dziedzinie:
a) chirurgii lub chirurgii ogólnej - w przypadku leczenia osób dorosłych lub
b) chirurgii dziecięcej - w przypadku leczenia dzieci i młodzieży;
2) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, mająca udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości;
3) pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, lub będąca w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej rocznym doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, mająca udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości.
Organizacja udzielania świadczeńZapewnienie udokumentowanego udziału w zespole terapeutycznym:
1)psychologa;
2) lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w przypadku leczenia dzieci i młodzieży.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąW miejscu udzielania świadczeń:
1)sprzęt dostosowany do pacjentów o masie ciała do 350 kg:
a) łóżka,
b) stół operacyjny,
c) siedziska,
d) fotele,
e) krzesła,
f) wózki transportowe,
g) waga,
h) mankiety do pomiaru ciśnienia krwi;
2)tor wizyjny;
3)urządzenia do elektrochirurgii - cięcia i hemostazy w trakcje operacji.
Pozostałe wymaganiaW lokalizacji:
1)OAIT;
2)porada specjalistyczna - chirurgia ogólna - w przypadku leczenia osób dorosłych;
3)porada specjalistyczna - chirurgia dziecięca - w przypadku leczenia dzieci i młodzieży;
4)Prezes Funduszu prowadzi rejestr zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości dostępny za pomocą aplikacji internetowej.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669 i 1925.