Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2423

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217 i 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 i 2164 oraz z 2017 r. poz. 1244 i 1766) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się lp. 66-68 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

66Porada specjalistyczna - choroby wewnętrzneZakres świadczeniaKontrola, w tym diagnostyka, po hospitalizacji w oddziale o profilu choroby wewnętrzne, będącym komórką organizacyjną podmiotu realizującego poradę.
Personel1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub alergologii, lub angiologii, lub chorób płuc, lub diabetologii, lub endokrynologii, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub gastroenterologii, lub geriatrii, lub hematologii, lub hipertensjologii, lub immunologii klinicznej, lub kardiologii, lub nefrologii, lub onkologii klinicznej, lub reumatologii lub

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub alergologii, lub angiologii, lub chorób płuc, lub diabetologii, lub endokrynologii, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub gastroenterologii, lub geriatrii, lub hematologii, lub hipertensjologii, lub immunologii klinicznej, lub kardiologii, lub nefrologii, lub onkologii klinicznej, lub reumatologii, lub

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chorób płuc.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąW miejscu udzielania świadczeń:

1) ciśnieniomierz lekarski;

2) stetoskop lekarski;

3) elektrokardiograf;

4) glukometr;

5) waga ze wzrostomierzem.

Dostępność badań lub procedur medycznychDostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG;

4) echokardiograf;

5) Holter EKG;

6) 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM).

Pozostałe wymaganiaŚwiadczeniodawca jest obowiązany do monitorowania następujących wskaźników:

1) liczba pacjentów, którym udzielono porady, względem całkowitej liczby pacjentów hospitalizowanych w oddziale w ujęciu miesięcznym;

2) liczba porad udzielonych jednemu pacjentowi w ujęciu miesięcznym;

3) czas (liczony w dobach) od momentu zakończenia hospitalizacji do momentu udzielenia porady pacjentowi;

4) czas (liczony w dobach) od momentu zakończenia hospitalizacji do momentu przekazania pacjenta pod opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i analizuje realizację świadczenia i wartości wskaźników.

67Porada specjalistyczna - pediatriaZakres świadczeniaKontrola, w tym diagnostyka, po hospitalizacji w oddziale o profilu pediatria, będącym komórką organizacyjną podmiotu realizującego poradę.
Personel1) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc dzieci, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub gastroenterologii dziecięcej, lub kardiologii dziecięcej, lub nefrologii dziecięcej, lub neonatologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub pediatrii metabolicznej lub

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc dzieci, lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej, lub gastroenterologii dziecięcej, lub kardiologii dziecięcej, lub nefrologii dziecięcej, lub neonatologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub pediatrii metabolicznej, lub

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąW miejscu udzielania świadczeń:

1) ciśnieniomierz lekarski;

2) stetoskop lekarski;

3) elektrokardiograf;

4) glukometr;

5) waga ze wzrostomierzem.

Dostępność badań lub procedur medycznychDostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych;

2) USG;

3) RTG.

Pozostałe wymaganiaŚwiadczeniodawca jest obowiązany do monitorowania następujących wskaźników:

1) liczba pacjentów, którym udzielono porady, względem całkowitej liczby pacjentów hospitalizowanych w oddziale, w ujęciu miesięcznym;

2) liczba porad udzielonych jednemu pacjentowi, w ujęciu miesięcznym;

3) czas (liczony w dobach) od momentu zakończenia hospitalizacji do momentu udzielenia porady pacjentowi;

4) czas (liczony w dobach) od momentu zakończenia hospitalizacji do momentu przekazania pacjenta pod opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i analizuje realizację świadczenia i wartości wskaźników.

68Porada specjalistyczna - anestezjologiaZakres świadczeniaWykonywanie konsultacji w zakresie kwalifikacji do wykonywania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego.
Personel1) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub
2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub

3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medycznąW miejscu udzielania świadczeń:

1) elektrokardiograf;

2) stetoskop lekarski;

3) ciśnieniomierz lekarski.

Dostępność badań lub procedur medycznychDostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
Pozostałe wymaganiaPorada realizowana przez świadczeniodawcę, którego komórką organizacyjną jest:

1) blok operacyjny zapewniający stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej lub

2) co najmniej jeden oddział zabiegowy, lub

3) poradnia anestezjologiczna, lub

4) pracownia endoskopii, lub

5) pracownia lub zakład medycyny nuklearnej, lub

6) pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej, lub

7) pracownia radiologii zabiegowej, lub

8) pracownia rezonansu magnetycznego, lub

9) pracownia tomografii komputerowej, lub

10) pracownia urodynamiczna.

Świadczeniodawca jest obowiązany do monitorowania następujących wskaźników:

1) liczba pacjentów, którym udzielono porady anestezjologicznej, względem całkowitej liczby pacjentów, którym wykonano znieczulenie do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego;

2) liczba porad udzielonych jednemu pacjentowi, któremu wykonano znieczulenie do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego;

3) czas (liczony w dobach) od momentu udzielenia porady do momentu wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i analizuje realizację świadczenia i wartości wskaźników.

Porada jest elementem zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego i świadczeniodawca wykazuje poradę wraz z tym zabiegiem.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU CHEMIOTERAPII ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczenia
123
1.Podanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnymPersonel1. Lekarze:

1) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc lub urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego, lub endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych, lub ginekologii onkologicznej - w zakresie leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych, lub

2) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub chirurgii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego (jednoczesnej chemioradioterapii lub w połączeniu chemioterapii i leczenia operacyjnego)

- pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - lekarza specjalisty onkologii klinicznej, lub

3) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lub hematologii, lub hematologii i onkologii dziecięcej.

2. Pielęgniarka przeszkolona w zakresie podawania cytostatyków - równoważnik 1 etatu.

Dostępność badań lub procedur medycznychDostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, w tym markerów nowotworowych;

2) RTG;

3) USG.

Organizacja udzielania świadczeńŚwiadczenie "Podanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym" może być udzielane w:

1) poradni realizującej poradę specjalistyczną: onkologia lub onkologia i hematologia dziecięca, lub hematologia, lub gruźlica i choroby płuc, lub gruźlica i choroby płuc u dzieci, lub endokrynologia, lub endokrynologia dla dzieci, lub chirurgia onkologiczna, lub chirurgia onkologiczna dla dzieci, lub urologia, lub urologia dziecięca, lub transplantologia lub

2) oddziale w trybie leczenia jednego dnia lub całodobowym oddziale szpitalnym o profilu: onkologia kliniczna lub onkologia i hematologia dziecięca, lub hematologia, lub chemioterapia - hospitalizacja, lub chemioterapia - leczenie jednego dnia, lub choroby wewnętrzne, lub endokrynologia, lub endokrynologia dla dzieci, lub ginekologia onkologiczna, lub urologia, lub urologia dla dzieci, lub gastroenterologia, lub gastroenterologia dla dzieci, lub otorynolaryngologia, lub otorynolaryngologia dla dzieci, lub transplantologia kliniczna, lub transplantologia kliniczna dla dzieci, lub choroby płuc, lub choroby płuc dla dzieci, lub pediatria, lub chirurgia ogólna, lub chirurgia dziecięca, lub chirurgia onkologiczna, lub radioterapia, lub brachyterapia.

Pozostałe wymagania1) zapewnienie stosowania leków z apteki szpitalnej, zorganizowanej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) lub umową na przygotowanie jednorazowych dawek leków z podmiotem leczniczym posiadającym aptekę szpitalną zorganizowaną zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne;

2) zapewnienie pobrania materiału do badań z oceną cytologiczną lub histopatologiczną.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2328).