§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.510

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia:
a)
w lp. 2:
w pkt 6 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach "lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy

"lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

w pkt 12 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2 w lit. a po wyrazie "wizyty" dodaje się wyrazy

"lub porady",

––
w kolumnie 3 w ust. 2:
–––
w pkt 1 po wyrazach "lub fizjoterapeuta, " dodaje się wyrazy

"lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej, ",

–––
w pkt 3 po wyrazie "logopeda" dodaje się wyrazy

"lub pedagog specjalny",

–––
w pkt 4 po wyrazach "pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy

", lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

–––
w pkt 6 po wyrazach "180 minut" dodaje się wyrazy

", albo 240 minut, albo 300 minut",

b)
w lp. 7:
w pkt 2 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach "lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy

"lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

––
w kolumnie 3 wyrazy "Personel: zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu:" zastępuje się wyrazami

"1. Personel: zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu:",

w pkt 3 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2:
–––
w lit. a po wyrazie "wizyty" dodaje się wyrazy

"lub porady",

–––
w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem,
––
w kolumnie 3 w ust. 2:
–––
w pkt 1 po wyrazach "lub fizjoterapeuta, " dodaje się wyrazy

"lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej, ",

–––
w pkt 3 po wyrazie "logopeda" dodaje się wyrazy

"lub pedagog specjalny",

–––
w pkt 4 po wyrazach "pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy

", lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

–––
w pkt 6 po wyrazach "180 minut" dodaje się wyrazy

", albo 240 minut, albo 300 minut",

w kolumnach 2 i 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
4)porada lekarska terapeutyczna - porada kontynuująca leczenie według planu leczenia, obejmująca:

a) ocenę stanu psychicznego i somatycznego,

b) ocenę postępów leczenia (obejmuje również ocenę postępów leczenia dokonaną wraz z przedstawicielem ustawowym świadczeniobiorcy),

c) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne,

d) ocenę potrzeb w zakresie farmakoterapii oraz ewentualne prowadzenie farmakoterapii,

e) wypisywanie zaświadczeń lekarskich do celów wynikających z odrębnych przepisów;

1. Personel:

lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. Pozostałe warunki: czas udzielania porady wynosi 60 minut.

5)porada lekarska kontrolna - porada obejmująca:

a) ogólną ocenę przebiegu leczenia (w tym ogólną ocenę przebiegu leczenia dokonaną wraz z przedstawicielem ustawowym świadczeniobiorcy),

b) ocenę stanu somatycznego, w szczególności przy objawach polekowych,

c) wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia,

d) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne,

e) ocenę potrzeb w zakresie farmakoterapii oraz ewentualne prowadzenie farmakoterapii,

f) wypisywanie zaświadczeń lekarskich do celów wynikających z odrębnych przepisów.

1. Personel:

lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. Pozostałe warunki: czas udzielania porady wynosi

30 minut.

2)
w załączniku nr 8 do rozporządzenia:
a)
w lp. 3:
w pkt 9 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach "lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy

"lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

w pkt 10 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2 w lit. a po wyrazie "wizyty" dodaje się wyrazy

"lub porady",

––
w kolumnie 3 w ust. 2:
–––
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wizyty terapeutyczne - realizuje pedagog specjalny lub pedagog, lub fizjoterapeuta, lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej, lub osoba prowadząca terapię zajęciową; czas trwania wizyty wynosi 60 minut - dla każdej osoby personelu;",

–––
w pkt 3 po wyrazie "logopeda" dodaje się wyrazy

"lub pedagog specjalny",

–––
w pkt 4 po wyrazach "pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy "

, lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

–––
w pkt 6 po wyrazach "180 minut" dodaje się wyrazy "

, albo 240 minut, albo 300 minut",

b)
w lp. 4:
w pkt 10 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach "lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy

"lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

w pkt 11 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:
––
w kolumnie 2 w lit. a po wyrazie "wizyty" dodaje się wyrazy

"lub porady",

––
w kolumnie 3 w ust. 2:
–––
w pkt 1 po wyrazach "lub fizjoterapeuta, " dodaje się wyrazy

"lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej, ",

–––
w pkt 3 po wyrazie "logopeda" dodaje się wyrazy

"lub pedagog specjalny",

–––
w pkt 4 po wyrazach "pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy

", lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

–––
w pkt 6 po wyrazach "180 minut" dodaje się wyrazy

", albo 240 minut, albo 300 minut".

2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1640, z 2020 r. poz. 456, 1641, 1785 i 2155, z 2021 r. poz. 2400 oraz z 2022 r. poz. 2184.