§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2400

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 i 1640 oraz z 2020 r. poz. 456, 1641, 1785 i 2155) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) konsylium - naradę personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach:

a) zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, lub ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny albo

b) zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, lub ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny z personelem realizującym świadczenia opieki zdrowotnej u innych świadczeniodawców

- której celem jest uzgodnienie lub uszczegółowienie diagnozy lub dalszego leczenia świadczeniobiorcy; w konsylium uczestniczy personel jednego lub kilku świadczeniodawców; konsylium może odbywać się w siedzibie świadczeniodawcy albo poza nią;",

b)
w pkt 5:
określenie definiowane otrzymuje brzmienie "osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty",
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, ",

c)
w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, ",

d)
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) sesja koordynacji - spotkanie personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny lub ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny, lub centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny, lub ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny z: personelem innych podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania, higienistkami szkolnymi, nauczycielami, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty, przedstawicielami zespołów kuratorskiej służby sądowej, asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej, którego celem jest współpraca dotycząca koordynacji wsparcia dla świadczeniobiorcy; sesja koordynacji odbywa się po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych świadczeniobiorcy albo pełnoletniego świadczeniobiorcy; sesja koordynacji może odbywać się w siedzibie świadczeniodawcy albo poza nią;",

e)
po pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) udokumentowane doświadczenie - doświadczenie w wymaganym zakresie potwierdzone dokumentem w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub umowy o wolontariat, lub świadectwa pracy, lub oświadczenia zawierającego wskazanie zakresu i numeru umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia i z którego wynika okres zatrudnienia lub świadczenia usług.";

2)
§ 3a otrzymuje brzmienie:

"§ 3a. Świadczenia, o których mowa w § 3 pkt 3, z wyłączeniem leczenia środowiskowego (domowego), mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń.";

3)
użyte w:
a)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w:
lp. 1 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 2 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 3 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 5 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 6 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 7 w kolumnie 3 w pkt 2,
lp. 8 w kolumnie 3 w pkt 2,
lp. 9 w kolumnie 3 w pkt 4,
lp. 10 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 11 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 16 w kolumnie 3 w pkt 2,
b)
załączniku nr 4 do rozporządzenia w:
lp. 1 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 2 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 3 w kolumnie 3 w pkt 2,
lp. 4 w kolumnie 3 w pkt 6,
lp. 5 w kolumnie 3 w pkt 3,
lp. 6 w kolumnie 3 w pkt 2,
c)
załączniku nr 6 do rozporządzenia w:
lp. 1 w:
––
pkt 6 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 7 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 8 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 6,
lp. 2 w:
––
pkt 7 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 8 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 10 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 9,
lp. 3 w:
––
pkt 6 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 7 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w pkt 1 w pkt 1,
––
pkt 8 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 4 w:
––
pkt 6 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 7 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 8 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 4,
lp. 5 w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3 i 4,
lp. 6 w:
––
pkt 3 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 4 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 5 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 6 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 2,
lp. 8 w:
––
pkt 8 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 9 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 10 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 1,
––
pkt 11 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
d)
załączniku nr 7 do rozporządzenia w:
lp. 1 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 2 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 3 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 4 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5,
lp. 5 w:
––
pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 3,
––
pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 5

- w różnym przypadku wyrazy "osoba prowadząca psychoterapię" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty";

4)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
w lp. 2:
w kolumnie 2 po wyrazach "obejmujące diagnostykę i leczenie" dodaje się wyrazy "dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, ",
w kolumnie 3 w pkt 3 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży",
b)
w lp. 8 w kolumnie 3 w pkt 2 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży",
c)
w lp. 11 w kolumnie 3 w pkt 3 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży";
d)
w lp. 16 w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży";
5)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 3:
a)
w kolumnie 2 po wyrazach "diagnostykę, leczenie i rehabilitację" dodaje się wyrazy "dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, ",
b)
w kolumnie 3 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty" dodaje się wyrazy ", lub specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży";
6)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia w lp. 2:
a)
w pkt 7 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

4) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub

5) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

b)
w pkt 8 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

4) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

5) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

c)
w pkt 9 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 po w ust. 1 pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

4) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

5) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

d)
w pkt 10 sesja wsparcia psychospołecznego w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 11-13 w brzmieniu:

"11) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

12) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

13) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.";

7)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia w lp. 4:
a)
w pkt 5 sesja psychoterapii indywidualnej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 5-7 w brzmieniu:

"5) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

6) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

7) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

b)
w pkt 6 sesja psychoterapii rodzinnej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 5-7 w brzmieniu:

"5) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

6) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

7) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

c)
w pkt 7 sesja psychoterapii grupowej w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 6-8 w brzmieniu:

"6) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

7) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

8) osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.",

d)
w pkt 8 sesja psychoedukacyjna w kolumnie 3 w ust. 1 po pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 7-9 w brzmieniu:

"7) specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

8) osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

9) osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.";

8)
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.