§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2155

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 i 1640 oraz z 2020 r. poz. 456, 1641 i 1785) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c, dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia, w miejscu udzielania świadczeń.";

2)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, stacjonarnych leczenia uzależnień, stacjonarnych w izbie przyjęć, dziennych psychiatrycznych, dziennych leczenia uzależnień są obowiązani w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. zapewnić:

1) całodobową opiekę pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. c, dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży;

2) personel pielęgniarski, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1-16 i 18 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w lp. 1-11 i 14;

3) równoważnik etatów pielęgniarek o odpowiednich kwalifikacjach w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4) personel pielęgniarski wraz z równoważnikiem etatów pielęgniarek o odpowiednich kwalifikacjach w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.";

3)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli "Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych oraz warunki ich realizacji" w:
a)
lp. 1 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

b)
lp. 2 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

c)
lp. 3 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

d)
lp. 4 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

e)
lp. 5 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

f)
lp. 6 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

g)
lp. 7 w kolumnie 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pielęgniarki.",

h)
lp. 8 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

i)
lp. 9 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki;",

j)
lp. 10 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki;",

k)
lp. 11 w kolumnie 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki;",

l)
lp. 12 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

m)
lp. 13 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

n)
lp. 14 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

o)
lp. 15 w kolumnie 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

p)
lp. 16 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pielęgniarki.",

q)
lp. 18 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pielęgniarka - zapewnienie wyodrębnienia opieki pielęgniarskiej na czas wykonywania danej procedury.";

4)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli "Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki ich realizacji" w:
a)
lp. 1 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pielęgniarki.",

b)
lp. 2 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pielęgniarki.",

c)
lp. 3 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

d)
lp. 4 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

e)
lp. 5 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*;

2) specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 13 łóżek*;

3) specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*;

4) specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, lub instruktor terapii uzależnień, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 30 łóżek*;

5) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*;

6) pielęgniarki.

2. Pozostałe warunki:

zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.",

f)
lp. 6 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

g)
lp. 7 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

h)
lp. 8 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

i)
lp. 9 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.",

j)
lp. 10 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

k)
lp. 11 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarki.",

l)
lp. 14 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarki.".