§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1785

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 i 1640 oraz z 2020 r. poz. 456 i 1641) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli "Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych oraz warunki ich realizacji" w lp. 17 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pielęgniarka - 1 etat pielęgniarki na 20 pacjentów, w tym pielęgniarka, która posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, stanowiący 50% ogółu zatrudnionych pielęgniarek w opiece domowej, lub specjalista psychologii klinicznej, lub psycholog kliniczny, lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna.";

2)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli "Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz warunki ich realizacji":
a)
w lp. 1 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarka - 1 etat na 30 miejsc, w tym pielęgniarka, która posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, stanowiący 25% ogółu zatrudnionych pielęgniarek.",

b)
w lp. 2 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarka - 1 etat na 30 miejsc, w tym pielęgniarka, która posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, stanowiący 25% ogółu zatrudnionych pielęgniarek.",

c)
w lp. 3 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pielęgniarka - 0,5 etatu na 30 miejsc: pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego lub z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w oddziale psychiatrycznym.",

d)
w lp. 4 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) pielęgniarka - 0,5 etatu na 30 miejsc: pielęgniarka, która posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego lub z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w oddziale psychiatrycznym.",

e)
w lp. 5 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pielęgniarka - 1 etat na 24 miejsca, w tym pielęgniarka, która posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub geriatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, stanowiący 25% ogółu zatrudnionych pielęgniarek.",

f)
w lp. 6 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pielęgniarka - 0,25 etatu na 30 miejsc.";

3)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli "Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń":
a)
w lp. 1 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarka - 0,25 etatu na 30 miejsc.",

b)
w lp. 2 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarka - 0,25 etatu na 30 miejsc.",

c)
w lp. 3 w kolumnie 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pielęgniarka - 0,25 etatu na 30 miejsc.".