§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1641

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 i 1640 oraz z 2020 r. poz. 456) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 4 w lp. 3 w kolumnie 2 wyrazy "do 18 roku życia" zastępuje się wyrazami "objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia";
2)
w załączniku nr 6 w lp. 6 w kolumnie 4 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:

"Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48); Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59);

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69);

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98);

Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03) - w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i młodzieży.";

3)
załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.