Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1082

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 648,4501 ha, położone na terenach miast: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Olecko, Ostrów Mazowiecka, Sejny i Suwałki oraz gmin: Czyżew, Gołdap, Małkinia Górna, Narewka, Nowogród, Siemiatycze, Suwałki, Szczuczyn i Zabłudów.";

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ na końcu dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Augustów w brzmieniu:

"Podstrefa Augustów

Obręb ewidencyjny 1, miasto Augustów

Kompleks 1

Granica biegnie po granicy działki 717/10 od punktu 1-5057, położonego u zbiegu granic działek: 717/10, 717/9 i 717/11, w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-5056. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 1-5063, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 717/10, 717/2 i 717/12. W punkcie 1-5063 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu 1-5065. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 1-5062 i 1-5064 do punktu 1-5060, położonego w południowym narożniku działki 717/10. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 1-5059 do punktu 1-5057, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po granicy działki 717/1 od punktu 1-2231, położonego u zbiegu granic działek: 717/1, 717/2 i 718, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 1-2232, 1-2233 i 1-2234 do punktu 1-2235. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 1-2257 i 1-2258 do punktu 1-4205, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 717/1, 742 i 717/2. W punkcie 1-4205 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 1-4203. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 1-4204, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu 1-2231, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 1-4200, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 717/13, 717/12 i 717/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 717/13 przez punkt 1-4202 do punktu 1-4206. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 1-4207. W punkcie 1-4207 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 717/13 przez punkty: 1-4208, 1-4209, 1-4212 i 1-4213 do punktu 1-4215, położonego u zbiegu granic działek: 717/13, 717/5 i 717/2. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 717/5 przez punkt 1-4217 do punktu 1-4228. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 1-4227, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 717/5 do punktu 1-4226, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 717/5, 717/6 i 717/2. W punkcie 1-4226 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 1-4225. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 1-4224. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 1-4223, który znajduje się u zbiegu granic działek: 717/5, 717/6 i 717/2. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty: 1-4222, 1-4221 i 1-4191 do punktu 1-4220, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 717/5. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 717/5 i 717/3 przez punkt 1-4201 do punktu 1-4200, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.