Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów. - Dz.U.2021.62 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 8 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm. 2 ) w § 38a:
1)
w ust. 1 wyrazy "w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych" zastępuje się wyrazami "w podmiotach leczniczych, służbach sanitarno-epidemiologicznych, Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia";
2)
w ust. 2 wyrazy "przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne" zastępuje się wyrazami "przez podmioty lecznicze, służby sanitarno-epidemiologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 787 i 1498 oraz z 2020 r. poz. 420, 853, 1411, 1679 i 1908.