Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1498

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) aktorstwo teatru lalek,";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów, wraz z dołączanymi do niego dokumentami, składa się w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie PDF i opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym rektora, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.";

3) w § 39a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W uczelni, która spełniła warunki określone w ust. 1 oraz poinformowała ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie określonym w ust. 1, o zamiarze prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, jako jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020, prowadzi studia, o których mowa w ust. 1, jako jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

1) studia pierwszego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki, z wyłączeniem kształcenia w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, mogą być prowadzone do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2020 r.; z dniem zakończenia tego cyklu kształcenia wygasa pozwolenie na utworzenie tych studiów albo traci moc uchwała senatu w sprawie utworzenia tych studiów;

2) studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki mogą być prowadzone do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2023 r., z tym że kształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej może być prowadzone, dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.; z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia wygasa pozwolenie na utworzenie tych studiów albo traci moc uchwała senatu w sprawie utworzenia tych studiów.";

4) po § 39a dodaje się § 39b w brzmieniu:

"§ 39b. Uczelnia, która w dniu 1 października 2018 r. prowadziła studia drugiego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki i realizowała na tym kierunku program studiów umożliwiający uzyskanie efektów uczenia się związanych z kształceniem w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej i która nie spełniła warunków, o których mowa w § 39a ust. 1, może prowadzić te studia, dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.; z dniem zakończenia tego cyklu kształcenia wygasa pozwolenie na utworzenie tych studiów albo traci moc uchwała senatu w sprawie utworzenia tych studiów.";

5) po § 46 dodaje się § 46a w brzmieniu:

"§ 46a. W dyplomach ukończenia studiów wydawanych od dnia 1 października 2019 r. absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 nie wskazuje się dyscypliny wiodącej. W przypadku gdy kierunek studiów jest przyporządkowany do więcej niż jednej dyscypliny, w dyplomie wskazuje się dyscyplinę:

1) do której zgodnie z programem studiów przypisano przeważającą część efektów uczenia się albo

2) wybraną spośród dyscyplin, do których zgodnie z programem studiów przypisano efekty uczenia się w równych częściach.".

§  2. 
1.  Jednolite studia magisterskie na kierunku aktorstwo teatru lalek mogą być prowadzone od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
2.  W uczelni, która rozpocznie prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo teatru lalek, studia na kierunku aktorstwo w zakresie aktorstwa teatru lalek mogą być prowadzone do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym rozpoczął się pierwszy cykl kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku aktorstwo teatru lalek.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.