Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.862

| Akt oczekujący
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 oraz z 2017 r. poz. 2194) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2465 zł.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).