Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu asystenckiego

Na podstawie art. 155cb § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stażu asystenckiego (Dz. U. poz. 881) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Prezes sądu apelacyjnego wyznacza kierownika stażu spośród sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego. Wyznaczenie może nastąpić tylko za zgodą sędziego.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.