Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego... - Dz.U.2022.2149 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2149

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 października 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 34b pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 862 oraz z 2022 r. poz. 314) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wysokość dodatku za wykonywanie poza macierzystą jednostką wojskową zadań związanych z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego albo zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z wyłączeniem wykonywania w okresie czasowej zmiany miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału zadań związanych z ochroną granicy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony niepodległości państwa, niepodzielności jego terytorium lub zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wynosi 45 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań.".

Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania uprawnienia do dodatku, o którym mowa w § 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem od dnia 13 lipca 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.