Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego... - Dz.U.2020.594 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.594

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 34b pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. poz. 171) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Wysokość dodatku za gotowość bojową dla żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową wynosi 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, o którym mowa w § 4.".

Przepis § 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do ustalania dodatku za gotowość bojową dla żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową od dnia 11 marca 2020 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.