Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.901

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz. 1470) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 8 w pkt 3, w § 5a w ust. 8 w pkt 3, w § 6 w ust. 8 w pkt 3, w § 6a w ust. 8 w pkt 3, w § 6b w ust. 8 w pkt 3, w § 6c w ust. 8 w pkt 2 oraz w § 7 w ust. 5 w pkt 3 po wyrazach "rozporządzenia nr 702/2014" dodaje się przecinek i wyrazy "sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia";
2)
w § 6a w ust. 1 wyrazy "Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";
3)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
wzór nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b)
po wzorze nr 9 dodaje się wzór nr 9a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
c)
wzór nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
Do wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w § 5 ust. 1, § 5a ust. 1, § 6 ust. 1, § 6a ust. 1, § 6b ust. 1, § 6c ust. 1, § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
W 2019 r. rozliczenie, o którym mowa w § 8 ust. 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, sporządza się zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

.......................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres

wnioskodawcy)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

ROZLICZENIE DOTACJI

na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji

zwierzęcej, postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rolnictwa ekologicznego**) pod tytułem:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr ........ z dnia ........... wydanej

na podstawie § .... ust. .... pkt .... oraz lp. .... załącznika nr ...... do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących

zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.).

Lp.Wyszczególnienie***) (nazwa i data dowodu księgowego lub zestawienie określonych dowodów księgowych w ramach każdego z wyszczególnionych rodzajów kosztów)Numer ewidencyjny dowodu w księgach rachunkowych lub numery ewidencyjne poszczególnych dowodów księgowych uwzględnionych w zestawieniuKwota kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją według dowodu księgowego lub zestawienia dowodów księgowych****)

(w złotych)

Udział finansowy ministra właściwego do spraw rolnictwa w kosztach kwalifikujących się do objęcia dotacją z kolumny 4****)

(w złotych)

12345
RAZEM:
...........................................................................
(pieczęć*) i podpis(pieczęć*) i podpis
głównego księgowego**))wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii**)

Departament Hodowli i Ochrony Roślin**)

Departament Promocji i Jakości Żywności**)

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) W przypadku podawania dowodów księgowych należy podać numer dowodu i datę jego wystawienia, a w przypadku zestawień dowodów księgowych należy podać miesiąc i rok, którego dotyczą; należy wskazać, czego dotyczy dowód księgowy lub zestawienie dowodów księgowych (np. papier maszynowy).

****) W przypadku dotacji na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz rolnictwa ekologicznego dopuszczalne jest przesunięcie między poszczególnymi rodzajami kosztów do 10% w stosunku do kosztów wyszczególnionych we wstępnej kalkulacji kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, z wyłączeniem kosztów Wynagrodzeń i Pochodnych od wynagrodzeń.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Oświadczenie

producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym

lub średnim przedsiębiorcą

Imię i nazwisko albo nazwa producenta rolnego .......................................................................................

Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres producenta rolnego

....................................................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam kryteria mikroprzedsiębiorstwa albo małego albo średniego

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)

nr 702/2014*) oraz:

1) zgodnie z art. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014*)

mikroprzedsiębiorstwo, małe albo średnie przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem

(właściwe zaznaczyć):

samodzielnym,

partnerskim,

związanym;

2) mikroprzedsiębiorstwo, małe albo średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż

250 pracowników**) oraz (właściwe zaznaczyć):

roczny obrót przedsiębiorstwa nie przekracza 50 mln euro**) lub

całkowity bilans roczny przedsiębiorstwa nie przekracza 43 mln euro**).

Dane zawarte w niniejszym oświadczeniu dotyczą okresu obrachunkowego ..............***).

Sporządzono ....................................................Podpis................................................................
(miejscowość i data)(producenta rolnego)

*) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.).

**) Dane należy podać zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

***) Dane muszą odnosić się do ostatniego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. W przypadku nowo utworzonego mikroprzedsiębiorstwa, małego albo średniego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

......................., dnia .................................

........................................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres

wnioskodawcy)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego

w ............ r.

Na podstawie § ... ust. ... rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie

stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U.

poz. 1170, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie i wypłacenie dotacji na zadanie

.....................................................................................................................................................................................

w wysokości ...................................... zł (słownie złotych: ......................................................................................)

Dotację proszę przekazać: ..........................................................................................................................................

(nazwa wnioskodawcy)

na rachunek nr: ............................................................................................................. w banku/spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej**): ................................................................................................................................

Oświadczam, że w przypadku udzielenia dotacji wyniki prowadzonych badań będą dostępne nieodpłatnie dla

wszystkich podmiotów działających w sektorze rolnictwa ekologicznego.

.....................................................................
(pieczęć*) i podpis

głównego księgowego)

(pieczęć*) i podpis

wnioskodawcy)

Załączniki:

1) wstępna kalkulacja kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją;

2) streszczenie dotychczasowych wyników badań organizacji badawczej, jeżeli były prowadzone na podstawie dotacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

3) streszczenie z planowanej realizacji badania (nie więcej niż 1 strona formatu A4);

4) cel planowanego badania oraz szczegółowy opis badania;

5) planowany szczegółowy harmonogram zadań;

6) imię i nazwisko osoby kierującej badaniami oraz wykaz publikacji z okresu nie dłuższego niż 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, składających się na dorobek naukowy osoby kierującej badaniami w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie dotacji (nie więcej niż 1 strona formatu A4);

7) wykaz publikacji z okresu nie dłuższego niż 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, składających się na dorobek naukowy organizacji badawczej w prowadzeniu badań w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie dotacji (nie więcej niż 1 strona formatu A4).

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).