Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2021.96 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.96

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 12 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1771) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w pkt 5 po wyrazach "do spraw szkolnictwa wyższego" dodaje się wyrazy "i nauki",
b)
w pkt 7 wyrazy "ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub do ministra właściwego do spraw nauki" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki";
2)
w § 6:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W uzasadnionym przypadku przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady w terminie późniejszym niż określony w ust. 3.",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady i przekazać dokumenty wymienione w ust. 5, z pominięciem terminu, o którym mowa w tym przepisie.";

3)
w § 7 i w § 9 w ust. 3 po wyrazach "do spraw szkolnictwa wyższego" dodaje się wyrazy "i nauki";
4)
w § 10:
a)
w ust. 1 w pkt 1:
po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

"fa) współpracy międzynarodowej,",

lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) organizacyjnych,",

po lit. i dodaje się lit. ia w brzmieniu:

"ia) administracyjnych,",

b)
w ust. 2 i w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "lit. a-i" zastępuje się wyrazami "lit. a-ia";
5)
w § 11 uchyla się ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).