Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1638

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 1488) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2021 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych (Dz. U. poz. 1683) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Stanowisko kierownika sekcji lub wyższe można uzupełniać przez dodanie po myślniku wyrazów "radca prawny", "główny księgowy" albo "audytor wewnętrzny".";

2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ FUNKCJONARIUSZE CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Lp.Stanowisko służboweWykształcenieKwalifikacje zawodowe
1dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegaturywyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
2zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegaturywyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
3doradca Szefa CBAwyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
4główny ekspertwyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
5naczelnik wydziałuwyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
6kierownik referatuwyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
7zastępca naczelnika wydziałuwyższe, studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskieszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
8kierownik sekcjiwyższe, studia pierwszego stopniaszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
9radca prawnyokreślone w odrębnych przepisachszkolenie podstawowe
10główny księgowyokreślone w odrębnych przepisachszkolenie podstawowe
11audytor wewnętrznyokreślone w odrębnych przepisachszkolenie podstawowe
12ekspertwyższe, studia pierwszego stopniaszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
13agent specjalnywyższe, studia pierwszego stopniaszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
14starszy agentwyższe, studia pierwszego stopniaszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
15agentśrednie lub średnie branżoweszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
16młodszy agentśrednie lub średnie branżoweszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
17specjalistaśrednie lub średnie branżoweszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
18młodszy specjalistaśrednie lub średnie branżoweszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
19inspektorśrednie lub średnie branżoweszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne
20młodszy inspektorśrednie lub średnie branżoweszkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne