Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1856

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 oraz z 2019 r. poz. 125 i 914) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 384, z 2016 r. poz. 1428 i 2228 oraz z 2018 r. poz. 2082) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, STARSZYCH ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH I INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

KATEGORIA ZASZEREGOWANIAKWOTA W ZŁOTYCH
I2450-3510
II2470 - 3550
III2480 - 3620
IV2490 - 3730
V2500 - 3840
VI2520 - 4080
VII2540-4190
VIII2550-4310
IX2560 - 4420
X2600-4530
XI2650 - 4770
XII2700 - 4940
XIII2750-5120
XIV2850 - 5400
XV2950 - 5640
XVI3050 - 6000
XVII3250-6480
XVIII3500-7100
XIX3800-7600
XX4100-8580
XXI4500-9810