§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i... - Dz.U.2022.1073 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1073

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2022 r.
§  2. 
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury od dnia 1 stycznia 2022 r.