Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i... - Dz.U.2022.1073 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1073

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2288 i 2295) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części "Sądy powszechne i wojskowe" w tabeli po wierszu "administrator systemu informatycznego administrator systemu teleinformatycznego inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego informatyk" dodaje się wiersz w brzmieniu:
menedżer usługiwykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w za-kresie informatyki, ekonomii, zarządzania lub studia prawnicze
2)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
3)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części "Sądy powszechne i wojskowe" w tabeli po wierszu "- informatyk" dodaje się wiersz w brzmieniu:
- menedżer usługido 2000
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury od dnia 1 stycznia 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

StanowiskaKwota w zł
Stanowiska samodzielne3410-14 500
Stanowiska wspomagające3010-9000
Stażysta3010-4800
Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej3010-6000