Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i... - Dz.U.2021.2295 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2295

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIW OŚCI
z dnia 7 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2288) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli w części "Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury" wprowadza się następujące zmiany:
1)
po wierszu "Funkcja kierownika stażu" dodaje się wiersz w brzmieniu:
Funkcja jednego koordynatora do spraw dostępności:
- dla obszaru prokuratury regionalnejdo 901
- w Prokuraturze Krajowejdo 901
2)
w wierszu "Funkcje powierzane urzędnikom delegowanym do Prokuratury Generalnej" wyrazy "Prokuratury Generalnej" zastępuje się wyrazami "Prokuratury Krajowej".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.