Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i... - Dz.U.2021.1216 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1216

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 485, z późn. zm.) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:
a)
po wierszu "Funkcja punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych" dodaje się wiersz w brzmieniu:
Funkcja jednego koordynatora do spraw dostępności dla obszaru apelacjido 901
Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie przy ustalaniu dodatku do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności od dnia 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.