Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1324

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 485 i 1173 oraz z 2018 r. poz. 335, 985, 1001 i 1948) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury, należnego od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

StanowiskaKwota w zł
Stanowiska samodzielne2250-12400
Stanowiska wspomagające2250-7400
Stażysta2250-3400
Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej2250-4400