Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1948

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 485 i 1173 oraz z 2018 r. poz. 335, 985 i 1001) w załączniku nr 2 część "Sądy powszechne i wojskowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE
Stanowiska pomocniczesekretarka/sekretarz transkrybentwykształcenie średnie lub średnie branżowe, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
starszy wartownik/wartownik-konwojent wartownik/wartownik-konwojentwedług odrębnych przepisów, a w przypadku starszego wartownika/

wartownika-konwojenta - dodatkowo 5 lat pracy na stanowisku wartownika/ wartownika-konwojenta

woźny sądowy

operator ksiąg wieczystych

goniec

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska obsługi technicznej i gospodarczejkierowcawedług odrębnych przepisów
maszynistka

telefonistka/telefonista

operator urządzeń

elektronicznych/powielających

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a w przypadku maszynistki - dodatkowo umiejętność biegłego pisania
magazynierwykształcenie średnie lub średnie branżowe
rzemieślnik/konserwator

robotnik gospodarczy

palacz c.o.

wykształcenie zasadnicze
portier

dozorca

sprzątaczka

wykształcenie podstawowe