Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1001

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 485 i 1173 oraz z 2018 r. poz. 335 i 985) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 część "Sądy powszechne i wojskowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 2 część "Sądy powszechne i wojskowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury, należnego od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  3. 
1.  Do dnia 24 maja 2018 r. do stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji w sądach powszechnych i wojskowych stosuje się załącznik nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Do stanowiska inspektora ochrony danych w sądach powszechnych i wojskowych, wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE
Stanowiska samodzielnegłówny księgowywedług przepisów odrębnych
zastępca głównego księgowegowykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości
audytor wewnętrznywedług przepisów odrębnych
radca prawnywedług przepisów odrębnych
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnychwedług przepisów odrębnych
Stanowiska wspomagające pion orzeczniczystarszy inspektor ds. biurowościwykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 3 lata pracy na stanowisku inspektora ds. biurowości
inspektor ds. biurowościwykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku starszego sekretarza sądowego lub sekretarza sądowego
starszy sekretarz sądowy

sekretarz sądowy

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, a w przypadku starszego sekretarza sądowego - wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 5 lat pracy na stanowisku sekretarza sądowego
starszy protokolant sądowy

protokolant sądowy

wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz w przypadku starszego protokolanta sądowego - wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 3 lata pracy na stanowisku protokolanta sądowego
Pozostałe stanowiska wspomagająceinspektor ochrony danychwykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia
główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w przypadku głównego specjalisty - wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia oraz 5 lat pracy na stanowisku specjalisty
inspektor ds. obronnychwykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia
główny specjalista ds. bhp

specjalista/starszy specjalista ds. bhp

inspektor/starszy inspektor ds. bhp

inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

według przepisów odrębnych
starszy inspektor/starszy księgowy

inspektor/księgowy

wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera oraz:

1) w przypadku starszego inspektora - 5 lat pracy na stanowisku inspektora,

2) w przypadku starszego księgowego - 5 lat pracy na stanowisku księgowego

kasjerwykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny
administrator systemu informatycznego

administrator systemu teleinformatycznego

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

wykształcenie wyższe: studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki
informatykwykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki
bibliotekarzwedług przepisów odrębnych
archiwistawykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs dla archiwistów

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SĄDY POWSZECHNE I WOJSKOWE
Stanowiska pomocniczesekretarka/sekretarz

transkrybent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
starszy wartownik/wartownik-konwojent

wartownik/wartownik-konwojent

według odrębnych przepisów, a w przypadku starszego wartownika/wartownika-konwojenta - dodatkowo 5 lat pracy na stanowisku

wartownika/wartownika - konwojenta

woźny sądowy

operator ksiąg wieczystych

goniec

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska obsługi technicznej i gospodarczejkierowcawedług odrębnych przepisów
maszynistka

telefonistka/telefonista

operator urządzeń elektronicznych/powielających

wykształcenie średnie lub średnie branżowe, a w przypadku maszynistki - dodatkowo umiejętność biegłego pisania
magazynierwykształcenie średnie lub średnie branżowe
starszy protokolant sądowy

protokolant sądowy

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz w przypadku starszego protokolanta sądowego - wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania, oraz 3 lata pracy na stanowisku protokolanta sądowego
rzemieślnik/konserwator

robotnik gospodarczy

palacz c.o.

wykształcenie zasadnicze
portier

dozorca

sprzątaczka

wykształcenie podstawowe

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

StanowiskaKwota w zł
Stanowiska samodzielne2100-12000
Stanowiska wspomagające2100-7000
Stażysta2100-3000
Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej2100-4000