§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1873

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.