Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1332

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

Na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 631) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w części A. Studia pierwszego stopnia, w dziale III. Szczegółowe efekty kształcenia:
w rozdziale A. Nauki podstawowe:
-- po pkt A.W21 dodaje się pkt A.W22-A.W25 w brzmieniu:

"A.W22. zna wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków;

A.W23. zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji, oraz zna procedurę zgłaszania działań niepożądanych leków;

A.W24. zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich;

A.W25. zna grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach oraz postacie i drogi podania leków.",

-- po pkt A.U17 dodaje się pkt A.U18-A.U20 w brzmieniu:

"A.U18. posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych;

A.U19. posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich;

A.U20. posiada umiejętność przygotowania zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza.",

w rozdziale C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej:
-- po pkt C.W50 dodaje się pkt C.W51 w brzmieniu:

"C.W51. zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.",

-- po pkt C.U68 dodaje się pkt C.U69 w brzmieniu:

"C.U69. posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi udzielać informacji o ich stosowaniu.",

w rozdziale D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:
-- po pkt D.W51 dodaje się pkt D.W52 w brzmieniu:

"D.W52. zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania.",

-- po pkt D.U33 dodaje się pkt D.U34 i D.U35 w brzmieniu:

"D.U34. potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne;

D.U35. potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.",

b) w części B. Studia drugiego stopnia:
w dziale III. Szczegółowe efekty kształcenia, w rozdziale B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:
-- tytuł rozdziału otrzymuje brzmienie:

"B. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną, farmakologia kliniczna)",

-- po pkt B.W21 dodaje się pkt B.W22-B.W26 w brzmieniu:

"B.W22. zna regulacje prawne związane z odpłatnością za leki oraz refundacją wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

B.W23. zna zasady ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe;

B.W24. zna zasady ordynowania określonych wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie zleceń albo recept;

B.W25. zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych;

B.W26. zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających określone substancje czynne.",

-- po pkt B.U22 dodaje się pkt B.U23-B.U26 w brzmieniu:

"B.U23. potrafi dobierać i przygotowywać zapisy form recepturowych leków zawierających określone substancje czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjenta;

B.U24. potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych;

B.U25. posiada umiejętności umożliwiające ordynowanie określonych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawianie na nie recept albo zleceń;

B.U26. potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej farmakoterapii.",

-- po pkt B.K7 dodaje się pkt B.K8 w brzmieniu:

"B.K8. wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.",

w dziale IV. Organizacja studiów, po akapicie drugim dodaje się akapit trzeci w brzmieniu:

"Proces kształcenia na studiach drugiego stopnia powinien być zorganizowany w taki sposób, aby umożliwiał studentom będącym absolwentami studiów pierwszego stopnia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2016/2017, którzy nie ukończyli kursu specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251), osiągnięcie szczegółowych efektów kształcenia określonych dla studiów pierwszego stopnia w pkt A.W22-A.W25, A.U18-A.U20, C.W51, C.U69, D.W52 oraz D.U34 i D.U35, przed rozpoczęciem realizacji programu studiów w zakresie dotyczącym samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń.";

2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a) w części A. Studia pierwszego stopnia, w dziale III. Szczegółowe efekty kształcenia:
w rozdziale A. Nauki podstawowe:
-- po pkt A.W33 dodaje się pkt A.W34-A.W37 w brzmieniu:

"A.W34. zna wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków;

A.W35. zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji, oraz zna procedurę zgłaszania działań niepożądanych leków;

A.W36. zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich;

A.W37. zna grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach, postacie i drogi podania leków.",

-- po pkt A.U15 dodaje się pkt A.U16-A.U18 w brzmieniu:

"A.U16. posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych;

A.U17. posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich;

A.U18. posiada umiejętność przygotowania zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza.",

w rozdziale C. Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej:
-- po pkt C.W45 dodaje się pkt C.W46 w brzmieniu:

"C.W46. zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.",

-- po pkt C.U43 dodaje się pkt C.U44 w brzmieniu:

"C.U44. posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, oraz potrafi udzielać informacji o ich stosowaniu.",

w rozdziale D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:
-- po pkt D.W99 dodaje się pkt D.W100 i D.W101 w brzmieniu:

"D.W100. zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania;

D.W101. zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania.",

-- po pkt D.U68 dodaje się pkt D.U69-D.U71 w brzmieniu:

"D.U69. potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne;

D.U70. potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

D.U71. potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.",

b) w części B. Studia drugiego stopnia:
w dziale III. Szczegółowe efekty kształcenia, w rozdziale B. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:
-- tytuł rozdziału B otrzymuje brzmienie:

"B. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (nowoczesne techniki diagnostyczne, diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii, opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii, intensywny nadzór położniczy, farmakologia kliniczna)",

-- po pkt B.W44 dodaje się pkt B.W45-B.W49 w brzmieniu:

"B.W45. zna regulacje prawne związane z odpłatnością za leki oraz refundacją wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

B.W46. zna zasady ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe;

B.W47. zna zasady ordynowania określonych wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie zleceń albo recept;

B.W48. zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych;

B.W49. zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających określone substancje czynne.",

-- po pkt B.U65 dodaje się pkt B.U66-B.U69 w brzmieniu:

"B.U66. potrafi dobierać i przygotowywać zapisy form recepturowych leków zawierających określone substancje czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjenta;

B.U67. potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych;

B.U68. posiada umiejętności umożliwiające ordynowanie określonych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawianie na nie recept albo zleceń;

B.U69. potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej farmakoterapii.",

-- po pkt B.K7 dodaje się pkt B.K8 w brzmieniu:

"B.K8. wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.",

w dziale IV. Organizacja studiów, po akapicie drugim dodaje się akapit trzeci w brzmieniu:

"Proces kształcenia na studiach drugiego stopnia powinien być zorganizowany w taki sposób, aby umożliwiał studentom będącym absolwentami studiów pierwszego stopnia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2016/2017, którzy nie ukończyli kursu specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, osiągnięcie szczegółowych efektów kształcenia określonych dla studiów pierwszego stopnia w pkt A.W34-A.W37, A.U16-A.U18, C.W46, C.U44, D.W100 i DW.101 oraz D.U69-DU.71, przed rozpoczęciem realizacji programu studiów w zakresie dotyczącym samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept albo zleceń.".

§  2. Standardy kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do kształcenia na tych kierunkach począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego:
1) 2016/2017 - w przypadku studiów pierwszego stopnia;
2) 2017/2018 - w przypadku studiów drugiego stopnia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).