§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty,... - Dz.U.2021.519 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.519

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573 oraz z 2020 r. poz. 581, 885 i 1881) po § 1d dodaje się § 1e i § 1f w brzmieniu:

"§ 1e. 1. W roku akademickim 2020/2021 zajęcia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w § 1, inne niż zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze umożliwiającym uzyskanie do 100% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla danego roku studiów.

2. Liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć, o których mowa w ust. 1, prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonej w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w ust. 3.7 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I w ust. 3.7 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty;

3) załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w ust. 3.7 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu farmaceuty;

4) załączniku nr 4 do rozporządzenia w części I.A w ust. 3.6 i w części I.B w ust. 3.4 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki;

5) załączniku nr 5 do rozporządzenia w części I.A w ust. 3.6 i w części I.B w ust. 3.4 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu położnej;

6) załączniku nr 6 do rozporządzenia w części I w ust. 3.4 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

7) załączniku nr 7 do rozporządzenia w części I w ust. 3.4 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

8) załączniku nr 8 do rozporządzenia w części I w ust. 3.8 - w przypadku studiów przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

§ 1f. W przypadku prowadzenia w roku akademickim 2020/2021 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, liczby punktów ECTS ustalonej dla tych zajęć zgodnie z § 1d nie wlicza się do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonej w przepisach załączników do rozporządzenia, o których mowa w § 1e ust. 2.".