Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.885

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573 oraz z 2020 r. poz. 581) w § 1b wyrazy "20%" zastępuje się wyrazami "40%".