Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2097

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 w tabeli 18 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2 - 7 otrzymuje brzmienie:

"Standardy emisyjne pyłu w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych";

2) w załączniku nr 3 w tabeli 5 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2 - 4 otrzymuje brzmienie:

"Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych";

3) w załączniku nr 4:
a) w tabeli 4 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2 - 4 otrzymuje brzmienie:

"Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych",

b) w tabeli 13 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

"Standardy emisyjne tlenków azotu w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych",

c) w tabeli 17 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2 - 7 otrzymuje brzmienie:

"Standardy emisyjne pyłu w mg/m3u, przy zawartości 15% tlenu w gazach odlotowych";

4) w załączniku nr 5:
a) w tabeli 8 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2 - 5 otrzymuje brzmienie:

"Standardy emisyjne tlenków azotu w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych",

b) w tabeli 11 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2 - 5 otrzymuje brzmienie:

"Standardy emisyjne pyłu w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych",

c) w tabeli 12 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2 - 5 otrzymuje brzmienie:

"Standardy emisyjne pyłu w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych".

§  2.  W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).