Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2411

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Na podstawie art. 51a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245 i 2354) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. poz. 1586 oraz z 2014 r. poz. 1752) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;";

3) w § 6:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dopuszcza się możliwość zamknięcia domu na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Termin zamknięcia domu ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów.

5. Zamknięcie domu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.";

4) w § 7 w ust. 9 po wyrazie "nieobecnościach" dodaje się wyrazy ", nie wyższej niż 20% liczby miejsc w domu";
5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownicy, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, są obowiązani posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.";

6) w § 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, będących uczestnikami domów typu A, B i C, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników.";

7) w § 14:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy;";

8) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość zakupu gorącego posiłku dla uczestników.";

9) w § 18 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego lub logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia, przy czym w domach, w których uczestnikami są osoby ze spektrum autyzmu w liczbie przekraczającej 3 osoby, pokój wyciszeń stanowi odrębne pomieszczenie,";

10) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin może pełnić funkcję sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej.";

11) w § 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie usług wymienionych w § 14 pkt 2a przeprowadza się dla wszystkich pracowników, przy czym dla osób realizujących treningi, o których mowa w § 14 pkt 2a, nie rzadziej niż raz na trzy lata.";

12) § 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. Termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.".

§  2.  Termin zamknięcia środowiskowego domu samopomocy ustalony na dany rok kalendarzowy przed dniem wejścia w życie § 6 ust. 3-5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, pozostaje aktualny.
§  3. 
1.  Do postępowań o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie § 7 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się § 7 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2.  Decyzje o skierowaniu do środowiskowych domów samopomocy wydane przed dniem wejścia w życie § 7 ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem zachowują ważność na okres w nich wskazany.
§  4.  W przypadku środowiskowego domu samopomocy zlokalizowanego w budynku, w którym w dniu wejścia w życie § 18 pkt 5 lit. c rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem był prowadzony środowiskowy dom samopomocy, wymóg dotyczący usytuowania pokoju wyciszeń w odrębnym pomieszczeniu stosuje się, jeżeli liczba uczestników ze spektrum autyzmu przekracza 5 osób.
§  5.  Pierwsze szkolenie, o którym mowa w § 23 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przeprowadza się w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1-11 oraz § 2-5, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).