Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.501

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 2158) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) alkohol benzylowy 3000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3;".

§  2.  2  Przepis § 2 pkt 3a rozporządzenia zmienianego w § 1 ma zastosowanie w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 3 kwietnia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz.U.2020.543) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 marca 2020 r.