Zmiana rozporządzenia w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2311

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 20 października 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego 2

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 463 i 1597) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 201, z 2015 r. poz. 1780, z 2020 r. poz. 573 oraz z 2021 r. poz. 929) w załączniku do rozporządzenia w tabeli po lp. 10 dodaje się lp. 10a w brzmieniu:
10aKeton etylowo-metylowy będący środkiem skażającym w produktach biobójczych w postaci żeli lub kremów, pakowanych w opakowania jednostkowe o pojemności do 500 ml1 l
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 lipca 2023 r. pod numerem 2023/0413/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).