Zmiana rozporządzenia w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.573

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 201 oraz z 2015 r. poz. 1780) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) minimalna ilość acetonu jako środka skażającego na 100 l alkoholu etylowego 100% wynosi 0,75 l.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).