Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1395

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 19 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 36 do rozporządzenia w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, grupa paragrafów albo dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Dane w zakresie planu (po zmianach) wykazuje się w grupach paragrafów albo w paragrafach stosownie do szczegółowości planu finansowego jednostki.

1b) Dane w zakresie zaangażowania, wydatków wykonanych, zobowiązań ogółem, zobowiązań wymagalnych, wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, oraz wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wykazuje się w paragrafach.".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań Rb-28S za miesiąc styczeń 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1) okres sprawozdawczy:

Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON:
Nazwa województwa ..............................................................................................

Nazwa powiatu / związku1) ..................................................................................

Nazwa gminy / związku1) .....................................................................................

SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan

(po zmianach)

ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego2)
w tym wymagalne:
działrozdziałgrupa paragrafów3)paragrafogółempowstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
123456789101112
1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny księgowy albo SkarbnikKierownik jednostki albo Przewodniczący zarządu
datadata