Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.441

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 oraz z 2015 r. poz. 459 i 1511) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) kierownik jednostki obsługującej - kierownika jednostki obsługującej, o której mowa odpowiednio w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890).";

2)
w § 4:
a)
w pkt 3:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST,",

w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) kierownicy jednostek obsługujących, odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50;",

b)
w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) oraz kierownicy jednostek obsługujących - jednostkowe,";

3)
w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jednostkowe - są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek obsługujących i naczelników urzędów skarbowych na podstawie ewidencji księgowej;";

4)
w § 9:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących i naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, usuwają odpowiednio kierownicy jednostek, kierownicy jednostek obsługujących albo naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.";

5)
w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.";

6)
w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, kierownik jednostki obsługującej).";

7)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek obsługujących oraz naczelnicy urzędów skarbowych sporządzający sprawozdania są obowiązani do ich terminowego przekazywania odbiorcom tych sprawozdań.";

8)
w załączniku nr 11 do rozporządzenia odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, z późn. zm.)";

9)
w załączniku nr 37 do rozporządzenia:
a)
w § 10 w ust. 3 w pkt 1 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Ordynacja podatkowa",",

b)
w § 11 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa,",

c)
w § 15 w ust. 2 w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

"31) 348 - Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.",

d)
w § 19:
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wymienione w ust. 1 państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. poz. 864).",

w ust. 5:
--
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) asesorów prokuratorskich i asesorów sądowych;",

--
w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:

"18) specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

19) aplikantów sądowych i prokuratorskich.",

e)
w § 20:
w pkt 7:
--
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) 07 - asesorzy prokuratorscy i asesorzy sądowi,",

--
w lit. r średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. s i t w brzmieniu:

"s) 18 - specjaliści opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,

t) 19 - aplikanci sądowi i prokuratorscy;",

pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11) w kolumnach 12 i 13 - wykazuje się wydatki klasyfikowane w § 401-407 klasyfikacji budżetowej, ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych. W kolumnie "Plan po zmianach" w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej "Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych" - w sprawozdaniu dysponenta części budżetowej, a w przypadku sprawozdań jednostek podległych - kwoty wynagrodzeń określone przez dysponenta części budżetowej, powiększone o:

a) wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

b) wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych

- przy czym plan po zmianach powinien również uwzględniać zmiany wprowadzone na podstawie art. 171, art. 172 i art. 194 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, z późn. zm.);

12) w kolumnach 14 i 15 - wykazuje się wykonanie wydatków klasyfikowanych w § 401-407 klasyfikacji budżetowej, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego; w kolumnach tych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy.";

10)
w załączniku nr 39 do rozporządzenia:
a)
w § 3:
w ust. 1:
--
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. W kolumnie tej wykazuje się również zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką. W kolumnie "Należności" nie wykazuje się należności długoterminowych;",

--
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w kolumnie "Dochody otrzymane" wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty;",

ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

1) podatków i opłat wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w sposób następujący:

a) w kolumnie "Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

b) w kolumnach: "Należności", "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)", "zaległości netto" wykazuje się dane zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym,

c) w kolumnie "Dochody otrzymane" wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty,

d) w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie "Należności" oraz kwotami wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)";

2) udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje się w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w sposób następujący:

a) w kolumnie "Plan (po zmianach)" wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach,

b) w kolumnach: "Należności" oraz "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" wykazuje się dane zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w dziale: Finanse publiczne. Budżet państwa, odpowiednio do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym,

c) w kolumnie "Dochody otrzymane" wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty,

d) w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty" wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie "Należności" oraz kwotami wykazanymi w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)".",

b)
w § 6 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie "potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego" kwoty dochodów powinny być wykazywane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie "Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" w paragrafie "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami".

5. Wykazywane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w części B danych uzupełniających należności, zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami powinny być w takiej samej wysokości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S.",

c)
w § 9 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w kolumnie "Zobowiązania ogółem" wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;",

d)
w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w kolumnie "Plan" wykazuje się plan finansowy ustalony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 263 ust. 5 ustawy o finansach publicznych. Plan finansowy powinien być zgodny z danymi wykazanymi w kolumnie "Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego" sprawozdania Rb-28S na koniec roku budżetowego, w którym plan finansowy został przyjęty przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;",

e)
w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jednostki organizacyjne bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego lub jednostki obsługujące sporządzają sprawozdanie jednostkowe Rb-50 o wydatkach w szczegółowości wymienionej w ust. 1 i przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego.";

11)
w załączniku nr 40 do rozporządzenia:
a)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. W sprawozdaniu tym nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.",

b)
w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jednostka sporządza sprawozdanie skonsolidowane łączne/zbiorcze obejmujące wydatki własne jednostki i wydatki poniesione przez jednostki organizacyjne i nadzorowane oraz przez jednostki obsługujące wykazane w sporządzonych przez nie sprawozdaniach jednostkowych.",

c)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostki organizacyjne i nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące przekazują w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego sprawozdanie jednostkowe Rb-WSa właściwej jednostce, która sporządzi sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze.";

12)
załącznik nr 44 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
13)
użyte w załączniku nr 37 do rozporządzenia w § 15 w ust. 9 i w § 17 w ust. 7 oraz w załączniku nr 42 do rozporządzenia w części "B. Sprawozdania kwartalne" w pkt 2 i 5, w różnym przypadku, wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw energii".
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. i kwartalnych za I kwartał 2016 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 9:
1)
lit. d tiret drugie podwójne tiret drugie w zakresie § 19 ust. 5 pkt 19,
2)
lit. e tiret pierwsze podwójne tiret drugie w zakresie § 20 pkt 7 lit. t

- które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rodzaj sprawozdaniaJednostki przekazujące sprawozdaniaJednostki otrzymujące sprawozdaniaTermin przekazania sprawozdania po upływie

okresu sprawozdawczego

nie później niż 1)

1234
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-27S, Rb-28S- jednostki budżetowe, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego10 dni2)
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkoweza styczeń

za marzec

za czerwiec

za wrzesień

za listopad

za grudzień

22 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansówza styczeń

za marzec

za czerwiec

za wrzesień

za listopad

za grudzień

30 dni
B. Sprawozdania kwartalne (za I, II, III kwartały)
1) Rb-NDS- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowe22 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów30 dni
2) Rb-27ZZ- jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego8 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- dysponenci przekazujący dotacje12 dni
- regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)12 dni
3) Rb-50- jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego10 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- dysponenci przekazujący dotacje14 dni
- regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)14 dni
4) Rb-30S- samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego10 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowe22 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów30 dni
5) Rb-34S- jednostki budżetowe, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego10 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowe22 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów30 dni
C. Sprawozdania kwartalne (za I, II kwartały)
1) Rb-28NWS- jednostki budżetowe, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego10 dni
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowe22 dni
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów30 dni
D. Sprawozdania kwartalne (za IV kwartały)
1) Rb-NDS- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowe20 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów1 marca
2) Rb-27ZZ- jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- dysponenci przekazujący dotacje10 lutego
- regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)10 lutego
3) Rb-50- jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- dysponenci przekazujący dotacje15 lutego
- regionalne izby obrachunkowe (do wiadomości)15 lutego
- delegatury Najwyższej Izby Kontroli (do wiadomości)15 lutego
4) Rb-30S- samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego1 lutego
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowe20 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów1 marca
5) Rb-34S- jednostki budżetowe, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego1 lutego
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowe20 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów1 marca
E. Sprawozdania roczne
1) Rb-27S,

Rb-28S

- jednostki budżetowe, jednostki obsługujące- zarządy jednostek samorządu terytorialnego1 lutego3)
- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowe20 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów1 marca
2) Rb-ST- zarządy jednostek samorządu terytorialnego- regionalne izby obrachunkowe20 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów1 marca
3) Rb-PDP- wójt (burmistrz, prezydent miasta)- regionalne izby obrachunkowe20 lutego
- regionalne izby obrachunkowe- Ministerstwo Finansów1 marca
1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) - o 11 dni dłużej.

3) Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) - o 18 dni dłużej.