Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz... - Dz.U.2022.2864 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2864

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871 oraz z 2020 r. poz. 1023) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawozdaniach o udzielonej pomocy podaje się następujące informacje:

1) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3) akty normatywne będące podstawą prawną udzielonej pomocy;

4) datę, symbol i opis aktu ogólnego pomocy rozumianego jako akt o charakterze indywidualnym, na podstawie którego beneficjent nabył prawo do pomocy;

5) symbol zmienianego aktu ogólnego pomocy;

6) dzień udzielenia pomocy;

7) symbol i opis aktu szczegółowego pomocy rozumianego jako akt o charakterze indywidualnym, z którego wynika wartość pomocy, do której beneficjent nabył prawo;

8) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

9) formę prawną beneficjenta pomocy;

10) wielkość beneficjenta pomocy;

11) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

12) identyfikator terytorialny gminy, określony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm. 1 ), na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

13) klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;

14) numer środka pomocowego;

15) wartość nominalną pomocy;

16) wartość pomocy brutto wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

17) formę pomocy;

18) przeznaczenie pomocy;

19) źródło pochodzenia pomocy.",

b)
uchyla się ust. 1b;
2)
uchyla się § 3;
3)
uchyla się § 7;
4)
w § 8a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku zmiany wartości pomocy brutto wykazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.",

b)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy zmiana wartości pomocy brutto wynika ze zmiany:";

5)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
6)
uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia;
7)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części "Instrukcja określająca sposób sporządzenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych" część "Uwagi" otrzymuje brzmienie:

"Uwagi:

1. Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek należy podawać w pełnych złotych, zgodnie z ogólnymi zasadami zaokrąglania.

2. Sprawozdanie obejmuje zaległości wymagalne na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

3. Sprawozdanie nie obejmuje zaległości i/lub odsetek, co do których organ właściwy do poboru należności zastosował ulgę w spłacie stanowiącą pomoc publiczną (raty, odroczenie) i które nie są wymagalne na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

4. Sprawozdania należy wypełnić w rachunku narastającym.".

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań, o których mowa w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

wzór

1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 161, z 2001 r. poz. 100 i 1840, z 2002 r. poz. 1459, z 2003 r. poz. 2022, z 2004 r. poz. 2535, z 2005 r. poz. 1706, z 2006 r. poz. 246 i 1577, z 2007 r. poz. 1386, z 2008 r. poz. 1358, z 2009 r. poz. 1559, z 2010 r. poz. 1727, z 2012 r. poz. 403 i 1389, z 2013 r. poz. 1585, z 2014 r. poz. 1829, z 2015 r. poz. 2266, z 2016 r. poz. 1916, z 2017 r. poz. 2248, z 2018 r. poz. 717, z 2019 r. poz. 339, z 2020 r. poz. 629 i 2260, z 2021 r. poz. 2434 oraz z 2022 r. poz. 2769.