Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2499

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

Na podstawie art. 23 ust. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. poz. 1139) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Dane, o których mowa w § 2-7, są przekazywane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem udostępnionego przez NBP portalu internetowego sis.nbp.pl, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w tym portalu.

2. Dane dostarczane przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4 i 6, mogą być przekazywane w postaci papierowej albo na udostępniony przez NBP adres poczty elektronicznej.".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do danych przekazywanych za IV kwartał 2017 r. i danych przekazywanych za II półrocze 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).