Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1896

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 2019 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2718) w załączniku do rozporządzenia:
1) skreśla się wyrazy "Pieczątka instytucji";
2) objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"* Budowa numeru rejestracyjnego poświadczenia przyjmuje format: numer oddziału/oznaczenie rodzaju dokumentu uprawniającego wydanego przez instytucję właściwą (3-znakowe)/rok wydania poświadczenia (dwie ostatnie cyfry)/numer kolejny poświadczenia (5-cyfrowy).".