Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1896

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726 i 1818) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2718) w załączniku do rozporządzenia:
1) skreśla się wyrazy "Pieczątka instytucji";
2) objaśnienie otrzymuje brzmienie:

"* Budowa numeru rejestracyjnego poświadczenia przyjmuje format: numer oddziału/oznaczenie rodzaju dokumentu uprawniającego wydanego przez instytucję właściwą (3-znakowe)/rok wydania poświadczenia (dwie ostatnie cyfry)/numer kolejny poświadczenia (5-cyfrowy).".

§  2.  Poświadczenia potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany w poświadczeniu lub do czasu ich unieważnienia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).