Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.991

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 i 1823) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (Dz. U. poz. 243) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i sądownictwa polubownego,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.