Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego... - Dz.U.2021.1181 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1181

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1090) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 1783 oraz z 2016 r. poz. 436) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) koncie - rozumie się przez to zbiór danych identyfikujących użytkownika konta wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

2) użytkowniku konta - rozumie się przez to osobę fizyczną, dla której założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

3) użytkowniku masowym - rozumie się przez to użytkownika konta, który komunikuje się z sądem właściwym do prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego za pomocą przeznaczonego do tego celu własnego oprogramowania;

4) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

5) piśmie - rozumie się przez to pismo procesowe;

6) elektronicznym potwierdzeniu wniesienia pisma - rozumie się przez to zestaw danych, który jednoznacznie wskazuje wnoszone pismo, użytkownika konta oraz datę wniesienia pisma;

7) nazwie użytkownika konta - rozumie się przez to niepowtarzalne i przyporządkowane do użytkownika konta dane, które są przez niego wykorzystywane do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

8) zatwierdzeniu treści pisma - rozumie się przez to czynność użytkownika konta wytwarzającego pismo powodującą brak możliwości zmiany treści pisma, a w przypadku wnoszenia pisma przez współuczestników także czynności kolejnych użytkowników konta oznaczające akceptację treści pisma.";

2)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niezwłocznie po wniesieniu pisma system teleinformatyczny umieszcza na koncie, z którego pismo zostało wniesione, potwierdzenie wniesienia pisma.";

3)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

4)
po § 5 dodaje się § 5a i 5b w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Do wniesienia pisma w postępowaniu rejestrowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymagane jest łączne wykonanie następujących czynności:

1) wypełnienie udostępnionego w tym systemie wniosku przeznaczonego do zgłoszenia danych żądań albo wprowadzenie w tym systemie treści pisma niebędącego wnioskiem;

2) dołączenie załączników, o ile są one wnoszone;

3) opatrzenie pisma podpisem elektronicznym;

4) uiszczenie opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę albo dołączenie do wniosku dowodu uiszczenia opłaty w innej formie, o ile pismo podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej;

5) wysłanie pisma do sądu przez użytkownika konta przygotowującego pismo.

2. Jeżeli pismo ma być podpisane przez więcej niż jedną osobę, osoba przygotowująca pismo przekazuje je osobom uprawnionym w celu opatrzenia go podpisem elektronicznym.

§ 5b. 1. Do wniesienia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a także innych wniosków o wpis dotyczący tych spółek na podstawie wzorców czynności udostępnionych w systemie teleinformatycznym, w tym o zmianę oraz rozwiązanie spółki, wymagane jest łączne wykonanie następujących czynności:

1) wypełnienie formularza wniosku udostępnionego w systemie teleinformatycznym;

2) dołączenie dokumentów wytworzonych w systemie teleinformatycznym lub możliwych do dołączenia na podstawie odrębnych przepisów;

3) opatrzenie wniosku podpisem elektronicznym;

4) uiszczenie opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę;

5) wysłanie wniosku do sądu.

2. Jeżeli wniosek ma być podpisany przez więcej niż jedną osobę, należy:

1) przy przygotowaniu wniosku wskazać inne osoby mające podpisać wniosek;

2) wskazać przez osobę podpisującą wniosek, czy czynność tę wykonuje we własnym imieniu, czy w imieniu innych osób;

3) opatrzeć wniosek podpisami elektronicznymi przez osoby, o których mowa w pkt 1, przy czym z chwilą podpisania go przez ostatnią z osób następuje zatwierdzenie wniosku;

4) wysłać wniosek do sądu przez jednego z podpisujących.";

5)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Wykaz znaków pisarskich dopuszczalnych w systemie teleinformatycznym określa załącznik do rozporządzenia, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.