Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1705

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 2032) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) środków zgromadzonych na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.).";

2) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zobowiązania podatkowe, z wyłączeniem zobowiązań podatkowych, które będą sfinansowane ze środków określonych w ust. 3 pkt 6;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.