Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1037

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 7 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 i 2400 oraz z 2021 r. poz. 952) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 99) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej - o ile je posiada.",

b)
w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;

3) karta elektroniczna danego członka rodziny wielodzietnej ma zostać udostępniona innemu członkowi rodziny wielodzietnej - rodzicowi lub małżonkowi rodzica.";

2)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA DUŻEJ RODZINY - karta tradycyjna

wzór

KARTA DUŻEJ RODZINY - karta elektroniczna

wzór

Objaśnienia:

1.
Karta zawiera imię (imiona) oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej, termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem oraz:
1)
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz skrót "KDR" pisany alfabetem Braille'a - w przypadku karty tradycyjnej;
2)
zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" - w przypadku karty elektronicznej.
2.
W przypadku prezentacji w urządzeniu mobilnym właściciela karty elektronicznej kart elektronicznych członków jego rodziny karty te nie zawierają zdjęcia, hologramu, stanowiącego wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, ani napisu "RZECZPOSPOLITA POLSKA".
3.
Karta tradycyjna ma wymiary 54 χ 85,6 mm.
4.
Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy, ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).