Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.443

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Na podstawie art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz. U. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 418) w załączniku nr 2 wzór formularza PD002: "Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów kasy" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wzór formularza określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do danych przekazywanych za marzec 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

PD002

Nazwa kasy (pełna)

Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów kasy

stan na dzień .................. w tys. zł

Operacje z instytucjami

krajowymi

Operacje z instytucjami

krajów strefy euro

oraz z instytucjami

krajów reszty świata

PLN

walutowe

PLN

walutowe

A1

B1

C1

D1

F1

Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych

X

X

G1

Środki terminowe z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

X

X

I1

Środki terminowe sektora finansowego, niefinansowego, instytucji rządowych

i samorządowych, pozyskane na 2 lata i powyżej

J1

z tego: – jednostek sektora finansowego innych niż instytucji przyjmujących depozyty

K1

– jednostek sektora niefinansowego

L1

– jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych

M2

Zobowiązania podporządkowane wobec podmiotów innych niż banki i kasy

X

X

N1

Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych

N2

Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia

emerytalnego

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).