Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.418

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Na podstawie art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz. U. poz. 1803) w § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Raporty sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych i subfunduszy zawierające skorygowane dane za okresy sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, lub za okresy wcześniejsze przekazuje się do dnia 30 września 2019 r., na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).